Ubytovací řád

                                                        Ubytovací řád


dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ubytovací řád“).Tento ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty Ubytovny Koněšín, Koněšín 181, 675 02 Koněšín  (dále jen „Ubytovna“). Podpisem ubytovaného (dále jen „host“) na Kartě hosta je mezi hostem a společností Borovinka s.r.o.,
IČO 06717233, se sídlem M.Majerové 751/6, 674 01 Třebíč, jako provozovatelem Ubytovny Koněšín  uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku a to na dobu, kterou si host a Ubytovna předem ujednali, vše za podmínek dále uvedených. Host podpisem Karty hosta potvrzuje, že se měl možnost důkladně seznámit s obsahem tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s ním.

 1. Host bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti. Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let. S výjimkou organizovaných sportovních a jiných zájmových skupin, dle schválení provozovatelem.
 2. Za ubytování a služby s ním spojené host má host povinnost zaplatit podle aktuálního ceníku v den příjezdu. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě (při rezervaci pobytu). Host má dále povinnost složit vratný depozit ve výši 500,-Kč za převzetí klíčů od Ubytovny. Tento depozit mu bude vrácen po předání klíčů od Ubytovny zpět provozovateli, a to nejpozději v den odjezdu. V případě, že tak neučiní, depozit propadá. V den ukončení ubytování je host povinen uhradit ubytovací poplatek obci v platné výši a další služby poskytnuté Ubytovnou. Platby platební kartou nejsou možné.
 3. Host bude vyzván k zaplacení zálohy při rezervaci pobytu. Záloha na pobyt je vratná při zrušení rezervace do 10 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 10 dní před datem příjezdu je majitel oprávněn účtovat storno poplatek (viz Storno podmínky).
 4. Ubytování je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 5. V den nástupu se host může ubytovat od 14:00 hod, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem sjednána jinak.
 6. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje, společných prostor nebo vybavení Ubytovny, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 7. Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s provozovatelem. V den ukončení pobytu uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 8. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci, depozit 500. -Kč bude použit na úhradu škody tímto způsobenou.
 9. Do Ubytovny je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a také vnášení omamných a psychotropních látek do prostor ubytovacího zařízení.
 10. Na pokojích a ve všech prostorách Ubytovny platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 1000 Kč a provozovatel má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat.
 11. Na pokojích není dovoleno vařit a užívat vlastních el. spotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.) s výjimkou holicích strojků, nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Host nesmí vyhazovat jakékoliv předměty z oken, vyvěšovat z oken prádlo nebo jiné lůžkoviny.
 12. Na pokojích nebo ve společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení Ubytovny, zatloukat hřebíky, skobičky, šrouby nebo vruty kamkoliv, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 13. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače apod., způsobovat hluk apod.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních společných prostorách Ubytovny. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách Ubytovny.
 15. V Ubytovně jsou povolena domácí zvířata pouze po dohodě s provozovatelem.
 16. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 17. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře, aby nedošlo k vniknutí cizích osob do Ubytovny.
 18. Platí přísný zákaz vstupu osobám, které nejsou evidovány v ubytovací knize. Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován.
 19. Věci vnesené do Ubytovny musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci po dohodě s provozovatelem uloží. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 20. Parkoviště v areálu Ubytovny není hlídané, provozovatel neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.
 21. Host je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, evakuační plán, bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid, provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad.
 22. Ve společných prostorách Ubytovny po sobě vždy řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí.
 23. V případě, že host nestandardním způsobem (zvratky, močí, krví, atd.) znečistí pokoj nebo jeho vybavení, bude po něm vyžadována okamžitá náhrada škody ve výši 500. -Kč za vyčištění, úklid a desinfekci pokoje nebo jeho vybavení.

  Důležitá telefonní čísla:  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112   PRVNÍ POMOC 155    HASIČI 150       POLICIE 158

Storno podmínky:

Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

14 – 8 kalendářních dnů před datem příjezdu            50% ceny

7 – 4 kalendářních dnů před datem příjezdu             75% ceny

3 – 0 kalendářních dnů před datem příjezdu             100% ceny

Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu:

Ubytovna Koněšín, Koněšín 181, 675 02  Koněšín nebo e-mailem: ubytovna@trebi.cz. Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení.

Zrušení potvrzeného pronájmu ze strany ubytovny nemůže prakticky nastat. V takovém případě by byla  zákazníkovi vrácena celá částka a poskytnuta sleva na další pobyt.

V Koněšíně 1.1. 2021                                                                                                provozovatel Borovinka s.r.o.